Jest takie miejsce w Tatrach, o ktrym s?ysza? ka?dy mieszkaniec naszego kraju. Miejsce owiane legend?, dzikie, niedost?pne  i pe?ne grozy A nie, nie chodzi o Orl? Per?. Mowa o miejscu, ktre co sezon przyci?ga tysi?ce turystw r?nej ma?ci i do?wiadczenia. Ka?demu przy?wieca inny cel selfie na tle tatrza?skich szczytw, na czele z pot??nym Mnichem (tak, tak, to ten wystaj?cy po prawej stronie!), zdj?cie w drodze a, ?ci?le mwi?c, na drodze i do tego asfaltowej. Jeszcze inni marz? o wypiciu piwka nad brzegiem stawu lub przeja?d?ce konnym zaprz?giem. I to wszystko okraszone szczeg?owymi opowie?ciami (a w lesie by? nied?wied?!!!) ma na celu wzbudzenie zazdro?ci w?rd znajomych i rodziny, ktrzy co najwy?ej mog? sobie na targ miejski pj??.

Bo zdobycie Morskiego Oka brzmi dumnie. Nie ma znaczenie w jakim stylu, czasie czy pogodzie. Liczy si? cel. I nie ha?bi nawet dzwonienie po nocy do TOPRu, GOPRu, burmistrza Zakopanego czy premiera RP, bo zmrok zaskoczy? kilka ekip (a przecie? wiadomo, ?e taki zmrok w zimie pojawia si? nagle i bez ostrze?enia no bo jak, o 16:00 w grudniu ciemno?!?!) i trzeba im pilnie zorganizowa? drog? transport powrotny do domu jak nie fasi?giem, ktrym tu wjechali to mo?e helikopterem.

Ale spu??my na t? scen? zas?on? milczenia. Nie pastwimy si? nad mniej rozgarni?tymi turystami. Wybieramy si? nad Morskie Oko.

Trasa wycieczki: Palenica Bia?cza?ska – Morskie Oko – Czarny Staw pod Rysami – Morskie Oko – Palenica Bia?cza?ska

Morskie Oko to tatrza?skie TOP 5. B?d?c w Tatrach koniecznie, trzeba si? tam wybra?. W sumie nic dziwnego widoki znad stawu s? przepi?kne a droga do niego, nie nale?y do trudnych (co najwy?ej nu??cych). Nawet z wzkiem dzieci?cym da rad? tam dotrze?.

Zapraszam wi?c na wypraw? z nami, podczas ktrej postaramy si? znale?? pozytywn? stron? asfaltu, zachwycimy si? widokiem na tatrza?skie olbrzymy, zjemy pyszn? szarlotk? i jeszcze lepsz? kwa?nic?, przejdziemy mokr? stop? lodowaty potok, wdrapiemy si? na wysoko??  1 583 m npm, by podziwia? przysz?ych zdobywcw Rysw i przejdziemy dooko?a staw a przede wszystkim, sp?dzimy razem przyjemnie czas. Bo wiecie, z fajnymi lud?mi ka?da wyprawa jest fajna.

Odcinek trasy: Palenica Bia?cza?ska – Wodogrzmoty Mickiewicza

Do Palenicy Bia?cza?skiej mo?emy dotrze? samochodem lub busem (szczeg?y w Informacjach praktycznych na ko?cu wpisu). Kupujemy bilety w kasie TPN (pami?tajcie, aby zachowa? je na wypadek kontroli o czym informuje nas pani kasjerka. Stra?nicy TPN mog? na ka?dym odcinku poprosi? o ich okazanie).

Tu? za bramkami do Parku stoj? zaparkowane fasi?gi kolejna tatrza?ska legenda, niekoniecznie pozytywna. Z tymi konnymi zaprz?gami wi??e si? sporo kontrowersji. W mediach coraz cz??ciej mwi si? o zas?abni?ciach koni przeci??onych ludzkim ci??arem i prac? w ci??kich warunkach. Stowarzyszenie Przewo?nikw do Morskiego Oka zapewnia, ?e dla koni praca nie jest ci??ka (gorzej maj? niby przy zwzce drewna a ko? to przecie? zwierz? poci?gowe) i ?e zachowuj? wszelkie normy i nawet regulamin maj?.

Nie wiem, nie jestem przekonana, czy dla koni ci?gni?cie pod gr? leniwych turystw to taka czysta rado??? O ile jeszcze niepe?nosprawni czy starsi ludzie to mog? zrozumie? ale zdrowi sprawni m?odzi ludzie to ju? lekka przesada. Naprawd? te 2 godziny cennego ?ycia mo?na po?wi?ci? na zaprzyja?nienie si? z w?asnymi nogami. A mo?e taki wysi?ek wyjdzie na dobre?

Przyje?d?amy do Palenicy Bia?cza?skiej pierwszym busem wi?c ludzi nie jest du?o… No dobra, jest bardzo du?o. Nigdy nie widzia?am o tak wczesnej porze takich t?umw na szlaku. Przed nami ludzie za nami ludzie Opis strojw pomin? milczeniem, bo nie mnie s?dzi?, w czym komu wygodnie jest ciep?o, nie ma lodu ani mrozu a po asfalcie chodzi si?  w sumie w obuwiu miejskim. Tylko my tacy nieu?wiadomieni i w?drujemy w trekach. Oj, nie lubi? si? one z ubitym pod?o?em, nie lubi?.  

Odcinek trasy: Wodogrzmoty Mickiewicza – W?osienica – Morskie Oko

Po oko?o 50 minutach docieramy do pierwszej atrakcji na szlaku wodospadu o nazwie Wodogrzmoty Mickiewicza. Z drewnianego mostku mamy doskona?y widok na sk?adaj?cy si? z trzech siklaw wodospad. Po prawej stronie mostu dobrze wida? Po?redni Wodogrzmot, po lewej Ni?ny Wodogrzmot.  Ze szlaku niestety nie wida? Wy?niego Wodogrzmotu. Miejsce to jest idealne na krtk? przerw? stoj? tutaj ?awki i tojtojki.

Je?eli wkurza nas ju? ha?a?liwy t?um lub odesz?a nam ochota na Morskie Oko, mo?emy w tym miejscu odbi? na szlak prowadz?cy do Doliny Pi?ciu Staww lub do  Doliny Roztoki. Ale my nie dezerterujemy i jak bohaterowie ruszamy dalej ignoruj?c pokus?. Nam t?um nie straszny przynajmniej na razie.

Szlak czerwony prowadz?cy stromymi kamiennymi chodnikami przecina kilka razy asfalt mamy wi?c wybr albo trudniej albo ?atwiej. Zgadnijcie, ktr? drog? wybieramy? Nie ma co si? ?mia? idziecie przecie? po tych kamieniach z nami. Nareszcie szlak wygl?da jak w normalnych grach jest stromo, ci??ko i mo?na sobie do woli posapa?.

W?osienica – ostatni przystanek fasi?gw

No ale c? nic nie trwa wiecznie i po kwadransie docieramy do parkingu fasi?gw. No dobra, oficjalnie to jest polana W?osienica, ale do tego miejsca doje?d?aj? konne bryczki. Dalej ju? tylko na w?asnych n?kach. Warto zrobi? tutaj postj. Nie tylko ze wzgl?du na drewnian?  wiat? pe?ni?c? funkcj? sklepiku i baru, ale przede wszystkim ze wzgl?du na widok na Mi?guszowieckie Szczyty (wida? ju? te? Mnicha na horyzoncie!). Ja podziwiam panoram? Micha? poluje na fotki koni. Potem wymuszam na nim lanserskie zdj?cie na Instagrama (tatrza?skie t?o to si? b?dzie klika?o) i mo?emy rusza? dalej.

Do celu ju? niedaleko. Ostatni kawa?ek oferuje przepi?kne widoki na Mi?gusze, ?abi? Gra? i coraz bardziej wy?aniaj?c? si? nadmorskook? panoram?.  

Nagle cisz? przerywa d?wi?k nadlatuj?cego helikoptera. A to w grach oznacza najcz??ciej wypadek. Helikopter leci w kierunku Rysw, po czym wraca do Zakopanego i znw po chwili s?ycha? d?wi?k ?migie?. Jest to doskona?a gratka dla fotografa Micha? robi zdj?cia, ja si? po prostu ekscytuje. Po kilkunastu minutach docieramy na wysoko?? 1410 m npm, gdzie znajduje si? schronisko nad Morskim Okiem.

Morskie Oko

W ko?cu docieramy do celu – przed nami Schronisko PTTK Morskie Oko, nazwane od stawu nad ktrym zosta?o wybudowane.

Morskie Oko to najwi?kszy staw w Tatrach o powierzchni 34,5 ha i g??boko?ci ok. 51 metrw. Lustro ma 862 m d?ugo?ci i 566 m szeroko?ci. Staw le?y na wysoko?ci 1395 m i wype?nia kocio? powsta?y podczas ostatniego zlodowacenia. Woda ma barw? zielon?, a przezroczysto?? si?ga nawet 14 metrw! Z Morskiego Oka wyp?ywa Rybi Potok, nadaj?cy nazw? ca?ej dolinie. Samo Morskie Oko dawniej zwane by?o Rybim Stawem, dlatego ?e jako jedyny wodny zbiornik w Tatrach Polskich jest naturalnie zarybiony przez pstr?gi.

Stoj?c nad brzegiem Morskiego Oka, z podziwem patrzymy na tatrza?skie giganty. To jeden z najpi?kniejszych widokw: Mnich, Mi?guszowickie Szczyty, Kazalnica, Wo?owa Turnia i oczywi?cie Rysy.

Jest czerwiec 2020, wi?c z powodu wprowadzonych obostrze? schronisko nie jest regularnie czynne. Nie mo?na tu nocowa? ani wej?? do ?rodka. Plus, ?e mo?na, chocia? kupi? co? do jedzenia na wynos. Ludzi jest sporo, wi?c Micha? staje do kolejki a ja poluj? na stolik na zewn?trz. Udaje mi si? zdoby? ?awk? z przepi?knym widokiem na Mnicha No dobra, wida? st?d te? pozosta?e szczyty, ale komu s? potrzebne Mi?guszowieckie Szczyty, gdy wida? Mnicha? Ka?demu? Niech Wam b?dzie. To Wy sobie popatrzcie na pozosta?e, ja tam wol? mj ulubiony szczyt.

Helikopter znw si? pojawia. Odcina si? na tle b??kitnego nieba. Widocznie zawis? nad Rysami czy?by wypadek? D?wi?k ?mig?a helikoptera, rozbijaj?cy si? echem w?rd ska?, zawsze wywo?uje dreszcz niepokoju – helikopter w Tatrach zawsze oznacza akcj? TOPRu.

W schronisku Morskie Oko jemy najlepsz? na ?wiecie kwa?nic?. Serio, jest naprawd? pyszna kwa?na jak trzeba, mniam. I plus w postaci s?usznej wielko?ci w?dzonego ?eberka. Na deser pyszna szarlotka. Uwielbiam jedzenie w grskich okoliczno?ciach. Z powodw zdrowotnych nie powinnam je?? ciasta, ale takiej szarlotki grzech nie zje??.

Odcinek trasy: Morskie Oko – Czarny Staw pod Rysami

Pokrzepieni drugim ?niadankiem ruszamy dalej. Nie, nie, to jeszcze nie koniec. Obieca?am Wam jeszcze par? atrakcji. Ruszamy wi?c czerwonym szlakiem w lewo, okr??aj?c staw. Cz???  ludzi ma podobne plany, wi?c troch? ju? jeste?my zm?czeni przekrzykiwaniami, krzykami dzieci i oglnym harmidrem. Jak na ?wiebodzkim normalnie. No, ale co zrobi? zachcia?o nam si? Morskiego Oka w czerwcow? sobot?. Pi?kna pogoda nie u?atwia samotno?ci na szlaku. Krok za krokiem nabieramy wysoko?ci, pozostawiaj?c  w dole Morskie Oko, z majacz?cym na przeciwleg?ym brzegu budynkiem Schroniska. Ku naszemu zaskoczeniu widzimy nagle id?cych z naprzeciwka ludzi boso. Niektrzy maj? w r?kach buty, inni wr?cz zawracaj?. Ale ?e o co chodzi?

Po kilku minutach okazuje si?, ?e przez ?rodek drogi p?ynie sobie wartkim Czarnostawia?ski Potok. Padaj?cy przez ostatnie kilka dni deszcz spowodowa? znaczne powi?kszenie si? potoku i jego zamian? w rw?cy strumie?. Such? stop? nie przejdziemy. Czuj? si? troch? nieswojo na my?l o przechodzeniu boso po ?liskich kamieniach przez rw?cy potok. No ale c? zrobi? ,wyj?cia nie ma, i?? trzeba. Po drugiej stronie czuj? si? jak bohater. No ok, nawet ma?e dzieci daj? sobie rad? wi?c nie to jaki? wyczyn, ale woda jest naprawd? lodowata. Nic ju? nie stoi na przeszkodzie, by wej?? na szlak prowadz?cy do Czarnego Stawu pod Rysami.

Przed nami 230-metrowe podej?cie kamiennymi stopniami. Nie jest to wybitnie trudne technicznie  ale mimo to daje popali?.  Jednak niestromy prg skalny jest najwi?kszym problemem, ale ludzie, zw?aszcza schodz?cy w d?, ktrzy nie zachowuj? ?adnych zasad bezpiecze?stwa. Mam ch?? niektrych kopn?? po prostu. A potem si? dziwi? wszyscy, ?e tak du?o jest wypadkw w Tatrach.

Czarny Staw Pod Rysami

Przeklinaj?c pod nosem, zdobywamy wysoko?? 1580 m npm i stajemy nad brzegiem Czarnego Stawu pod Rysami. Przed naszymi oczami rozpo?ciera si? wspania?y widok na wysokogrski krajobraz. Takich widokw nie ma nigdzie indziej. Na zachodzie mo?emy podziwia? rodzin? ?abich Szczytw, a w?rd nich ?abi Mnich (2146 m n.p.m.) oraz Wy?ni ?abi Szczyt (2259 m n.p.m.), dalej na po?udniowym zachodzie wy?aniaj? si? Spadowa Kopa (2252 m n.p.m.), Ni?nie Rysy (2430 m n.p.m.) oraz Rysy (2499 m n.p.m.). Na po?udniu rozci?ga si? Wo?owy Grzbiet z Wo?ow? Turni? (2373 m n.p.m.), natomiast na po?udniowym wschodzie widok przes?ania prawie sze?ciusetmetrowa ?ciana Kazalnicy (2159 m n.p.m.).

Charakterystycznym elementem otoczenia jest stoj?cy nad Czarnym Stawem ?elazny krzy?, ktry zosta? tu postawiony w 1836 roku.
Powierzchnia Czarnego Stawu wynosi ok. 20,64 ha, g??boko?? maksymalna 76,4 m (drugie miejsce w Tatrach, czwarte w Polsce), pojemno?? 7 761 700 m3 wody. Swoj? nazw? zawdzi?cza cieniom rzucanym przez tatrza?skie szczyty oraz sinicom, ktre nadaj? wodzie w?a?nie czarn? barw?.

Widoki z tego miejsca nale?? do jednych z najpi?kniejszych i najbardziej znanych tatrza?skich panoram. Ludzki harmider zag?uszaj? spadaj?ce kaskady wodospady Czarnostawia?skiej Siklaw. Wida? z tego miejsca ca?? tafl? Morskiego Oka wraz z malutkim schroniskiem przycupni?tym nad jego brzegiem. I co najlepsze- nie wida? t?umw ludzi, ktre o tej porze uprawiaj? nadmorskooki pla?ing.

Znad Czarnego Stawu wychodzi czerwony szlak na Rysy (zdobyte w 2016 i opisane pod tym linkiem), zielony szlak na Mi?guszowieck? Prze??cz pod Ch?opkiem oraz droga powrotna do Morskiego Oka. W oddali wida?, ?mia?kw zmierzaj?cych na najwy?szy szczyt Rysw.

Dooko?a Morskiego Oka

Zbieramy si? wi?c i my mamy przecie? zamiar obej?? ni?szy staw dooko?a. Je?eli my?licie, ?e najgorsze za Wami to ?le my?licie. Zej?cie z Czarnego Stawu to walka z nerwami. Ca?y czas koncentracja i napi?te mi??nie. Chwila nieuwagi mo?e sko?czy? si? upadkiem. Co ??dni wra?e? tury?ci chc? dorwna? grskim wyczynowcom i prbuj? zbiega? ze szczyt. A potem dziwi? si?, ?e maj? problem z wyhamowaniem. Jak mnie wkurza g?upota i beztroska ludzka! Zrobi? sobie krzywd? trudno, ich b??d, ich problem, ale mog? przy okazji ?ci?gn?? niebezpiecze?stwo na innych. Sorki, kolejne marudzenie Ale takie zachowanie trzeba g?o?no krytykowa?. Gry s? dla ka?dego, wi?c warto zwraca? uwag?, ?e nie jeste?my w nich sami.

W ko?cu dochodzimy do skrzy?owania szlakw. Mo?emy odetchn?? z ulg?. Uda?o nam si? zej?? jedynie z lekko nadwyr??onymi nerwami. Ruszamy dalej czerwonym szlakiem. Po chwili dochodzimy do Dwoistej Siklawy wodospadu sp?ywaj?cego z P?a?ni Nad Spadami. W tym miejscu te? potok przecina szlak, tworz?c wezbrany strumie?. Jednak nie jest on tak bardzo problematyczny, jak poprzedni wi?c brodzimy w nim jak w g??bszej ka?u?y.  

Id?c dalej, mijamy niewielki, poro?ni?ty kosodrzewin? p?wysep, ktry powsta? u stp Szerokiego ?lebu. Obecnie przypomina nadmorsk? pla?? tylko parawanw brak. Po chwili, na p?nocnym wschodzie, wy?ania si? ponownie budynek Schroniska, do ktrego wiedzie nas ostatni, prosty odcinek szlaku dooko?a jeziora. No i wracamy do cywilizacji nad stawem panuj? i?cie pla?owe nastroje niektrzy nawet si? kapi?. To, co si? przed nami dzieje to Oszcz?dz? Wam jednak swoich komentarzy. Je?eli kiedy? spotkacie mnie na szlaku zapytajcie, opowiem, co na ten my?l?.

Odcinek: Morskie Oko – Palenica Bia?cza?ska

Nie robimy ju? przy Schronisku postoju i ponownie wkraczamy na asfaltow? drog? prowadz?c? do Palenicy Bia?cza?skiej, a stamt?d busikiem do Zakopanego.

Dzi?kuj? Wam za towarzystwo. Mam nadziej?, ?e spodoba?a Wam si? wyprawa i nabierzecie ochoty, by samemu zobaczy? opisane miejsca na ?ywo. Pomimo asfaltu, t?umw na szlaku i ca?ej tej okropnej jarmarcznej atmosfery warto wybra? t? tras? podczas pobytu w Tatrach.

Ale najpierw malutki bonus, dla tych, ktrzy dobrn?li do ko?ca postu.

Legendy znad Morskiego Oka

Z Morskim Okiem zwi?zanych jest wiele legend. Niektre z nich s? bardzo tajemnicze Podobno:

 • Na dnie Morskiego Oka znajduje si? zatopiona przed wiekami karczma;

 • Morskie Oko jest po??czone podziemn? rzek? z Wis??, a niektrzy twierdz?, ?e nawet z Morzem Adriatyckim!;

 • Szczyt Mnich to zamieniony w ska?? zakonnik z Czerwonego Klasztoru, ktry chcia? z?ama? zakonne ?luby, lec?c na zaprojektowanej przez siebie maszynie lataj?cej (ktra rwnie? nie spodoba?a si? Bogu) do pasterki czekaj?cej na niego nad Morskim Okiem;

 • Morskie Oko i inne okoliczne jeziora powsta?y z ?ez pi?knej crki Morskiego w?adcy okolicznych terenw, ktra, niepos?uszna swemu ojcu, wysz?a za obcokrajowca.

INFORMACJE O TRASIE

d?ugo?? proponowanej trasy: 19 km
szacowany czas przej?cia proponowanej trasy: 5:54 h
suma przewy?sze?: 872 m

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Bilet wst?pu do Tatrza?skiego Parku Narodowego:
  – normalny: 7 z?
  – ulgowy: 3,5 z?

 • Z Zakopanego do Palenicy Bia?cza?skiej mo?emy dotrze? samochodem lub busem.
  SAMOCHD. Za dob? na parkingu w Palenicy Bia?cza?skiej zap?acimy 35 z?otych. Niestety nie ma ?adnej ta?szej alternatywy, poniewa? wcze?niejszy parking na ?ysej Polanie rwnie? kosztuje 50 z?otych. W 2020 roku uruchomiono sprzeda? online biletw parkingowych. W puli jest 200 miejsc ka?dego dnia tj. ponad po?owa wszystkich miejsc na parkingu. Sprzeda? online miejsc parkingowych b?dzie si? odbywa? do godziny 18:00 dnia poprzedzaj?cego realizacj?. Warunkiem realizacji zamwionego biletu jest przyjazd na parking najp?niej do godziny 8 rano.
  – BUS. Wszystkie busy w Zakopanem odje?d?aj? z rejonu dworcw (przy rondzie Armii Krajowej). Ten do Morskiego Oka (najcz??ciej stanowisko 1) b?dzie mia? tabliczk? z napisem „Palenica Bia?cza?ska” lub „Morskie Oko”. Trasa trwa ok. 30 minut i kosztuje 12 z?. W sezonie letnim pierwszy bus odje?d?a o 6:00 (mo?na sprbowa? te? wcze?niej bo bus cz?sto stoi tam wcze?niej). Ostatnie busy z Palenicy Bia?cza?skiej s? ok. 20:30 -21:00.

 • Czy da si? unikn?? t?umw i w ciszy podziwia? pi?kno przyrody nad brzegiem Morskiego Oko? Da si? 🙂 Najlepiej przyjecha? bardzo bardzo wcze?nie rano. Pierwsze busy odje?d?aj? w sezonie letnim o 6:30 (je?eli zbierze si? komplet mo?na liczy? na wcze?niejszy start). Co prawda nie b?dziecie na szlaku ca?kowice sami ale o takiej porze wstaj? jedynie najbardziej ambitni. Warto wybra? si? te? poza sezonem. Wakacje i d?ugie weekendy przyci?gaj? t?umy w Tatry. Mo?e pogoda nie b?dzie tak pi?kna, jak w lipcu czy sierpniu ale jesieni? czy p?n? wiosn? zalegaj?cy ?nieg w szczelinach zapewnia rewelacyjne zdj?cia. A z?ota polska jesie? w grach jest najpi?kniejsza.


4 Komentarze

Marta · 04/28/2021 o

Bardzo fajnie piszesz Daga a do tego pi?kne zdjecia. Rysy chyba nawet zdobylysmy razem, jesli dobrze pamietam. Marz? mi sie Tatry od dluzszego czasu:) Pozdrawiam, kolezanka z Kromera.

Krysia · 03/03/2021 o

Pi?kne zdj?cia i zaskakuj?ce informacje w bonusie 😀 chyba najbardziej zaciekawi?a mnie ta podziemna rzeka? 😀 A? w wolnej chwili poszukam na ten temat wi?cej 🙂 Lubi? Twoje wpisy za to w?a?nie, ?e potrafi? rozbudzi? ochot? na poszukiwania 🙂

  Izerka · 03/04/2021 o

  Bardzo Ci Krysiu dzi?kuj? za mi?e s?owa 🙂 Dla takich w?a?nie warto tworzy? 🙂

Dolina Pi?ciu Staww Polskich - Tatry dla pocz?tkuj?cych - Plecak Izerki · 12/28/2021 o

[…] droga wiedzie znanym ju? nam z poprzednich wycieczek na Morskie Oko asfaltem. Pami?tajcie- aby unikn?? na szlaku t?umw, warto wyruszy? wcze?nie rano! […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *