Ka?dy, kto w?druje po Tatrach pr?dzej czy p?niej do niej trafi. Dolina Pi?ciu Staww – uwa?ana za najpi?kniejsz? i najbardziej malownicz? w Tatrach. I chocia? wg mnie nie jest t? „naj…” to jest to miejsce, ktre trzeba odwiedzi?. W sezonie prze?ywa prawdziwie obl??enie, dlatego te? trudno o chwil? spokoju, szczeglnie w okolicy schroniska.

Trasa wycieczki: Palenica Bia?cza?ska – Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina Roztoki – Wielka Siklawa – Schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww – Dolina Roztoki – Wodogrzmoty Mickiewicza – Palenica Bia?cza?ska

Podczas wyprawy zobaczymy miejsca zaliczane do kategorii NAJ- najwi?kszy wodospad tatrza?ski (oko?o 70 metrw wysoko?ci)- Wielka Siklawa, najg??bsze jezioro tatrza?skie- Wielki Staw Polski oraz najwy?ej po?o?one schronisko w Polsce (na wysoko?ci 1670 m n.p.m.)- schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww.

Do??my do tego spektakularne widoki na Kozi Wierch i mamy gotowy kierunek wyprawy grskiej. Czy dla pocz?tkuj?cych? Raczej takich z dobr? kondycj?. Do pokonania mamy 1 305 m podej?cia i tyle samo zej?cia.

Warto pami?ta?, ?e podej?cie pod Wielk? Siklaw? jest dosy? strome i m?cz?ce. Przez kilkana?cie minut szlak prowadzi po sporych rozmiarw g?azach, na ktrych ?atwo si? po?lizgn??. Nie polecam tej trasy dla ma?ych dzieci oraz na pierwszy wypad dla doros?ych. Zapomnijcie te? o wzkach – to nie jest szlak dla nich.

Zim?, moim zdaniem, to wyprawa raczej dla ?rednio-zaawansowanych. W okresie zimowym zalecane jest obej?cie wodospadu czarnym szlakiem. Pami?tajcie, ?e konieczne jest zaopatrzenie si? w raki lub cho?by raczki.

Odcinek trasy: Palenica Bia?cza?ska – Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina Roztoki

No to w drog?!

Jak w przypadku wielu wycieczek w Tatrach Wysokich rwnie? i ta ma swj pocz?tek w Palenicy Bia?cza?skiej. Dojazd: samochodem lub busem. Szczeg?owe wskazwki w Informacjach praktycznych na ko?cu wpisu.

Pocz?tkowo droga wiedzie znanym ju? nam z poprzednich wycieczek na Morskie Oko asfaltem. Pami?tajcie- aby unikn?? na szlaku t?umw, warto wyruszy? wcze?nie rano! Pod??amy drog? Oswalda Balzera (szlak czerwony) przez ok. 45 minut, mijaj?c pod drodze s?yszane z oddali Wodogrzmoty Mickiewicza.

A c? maj? z Mickiewiczem wsplnego? Romantykw, ktrzy oczami duszy swojej widz? wieszcza pisz?cego w natchnieniu swoje utwory wpatruj?c si? melancholijnie w kaskady opadaj?cej wody musz? niestety rozczarowa?. Ano, nijak si? nazwa ma do bytno?ci Mickiewicza w tym miejscu. Nazw? tak? nadano ca?ej Dolinie Rybiego Potoku w 1891 roku, na pami?tk? sprowadzenia na Wawel prochw poety. No c?, nie by?a to chyba do ko?ca przemy?lana decyzja, ostatecznie nazwisko Mickiewicza otrzyma?y same Wodogrzmoty.

Tu? za wodospadami docieramy do niewielkiego placyku, na ktrym stoj? ?awki i toj-tojki. Wiele osb robi sobie w tym miejscu postj. Miejsce idealne dla obserwatorw przekroju tatrza?skich turystw oraz fasi?gw. Placyk jest te? miejscem, w ktrym odchodzi szlak do schroniska w Dolinie Roztoki oraz w kierunku naszego celu – Doliny Pi?ciu Staww. Oba zielone ale w r?nych kierunkach wi?c na pewno si? nie pomylicie.

Odbijamy w prawo na zielony szlak, ktry wiedzie nas stromym 800-metrowym podej?ciem. Trasa wiedzie pocz?tkowo przez las, a my do?? szybko nabieramy wysoko?ci. Po lewej stronie wznosi si? Czuba, po prawej Wo?oszyn wraz ze Skalist? Turni? nad Szczotami. Dochodzimy do Polany Roztoka po ok. 30 min od odej?cia szlakw. Macie ju? do??? Warto zrobi? sobie w tym miejscu przerw? i nabra? si?, poniewa? najtrudniejszy odcinek dopiero nad nami.

Odcinek trasy: Dolina Roztoki – Wielka Siklawa

Dalsza trasa wiedzie raz pod gr?, raz w d?. Mijamy zniszczony przez lawiny las. Po prawej stronie mijamy doln? stacj? wyci?gu towarowego ktrym dostarczane jest zaopatrzenie do Schroniska w Dolinie Pi?ciu Staww i dochodzimy do rozwidlenia szlakw. W lewo, ostro pod gr? odchodzi czarny szlak prowadz?cy bezpo?rednio pod Ni?n? Kop?, a? do Przedniego Stawu i le??cego nad jego brzegiem schroniska. Jest to rwnie? zalecany wariant zimowy, kiedy wyst?puje oblodzenie na podej?ciu ko?o Wielkiej Siklawy.

Na wprost, dnem doliny biegnie dalej szlak zielony, ktry przechodzi obok wodospadu i wychodzi przy Wielkim Stawie. Poza sezonem zimowym polecam wybr tej w?a?nie drogi. My wybieramy oczywi?cie wariant letni – szlak zielony pod gr? a wraca? b?dziemy szlakiem czarnym. Dochodzimy do Zadniego Litworowego ?lebu, gdzie stoi ma?a elektrownia wodna zaopatruj?ca schronisko w ekologiczny pr?d (dawniej palono w?glem) oraz przepi?kn? panoram? Orlej Perci. Zadniego Litworowego ?lebu.

Prognozy pogody tego dnia mija?y si? dosy? mocno ze sob? – w jednej zapowiadano ulewy, w drugiej ma?y deszcze a w trzeciej – s?o?ce. Dla prawdziwego gro?aza nie ma z?ej pogody. Zw?aszcza, ze ranek zapowiada? pi?kny dzie?. Pocz?tkowo mieli?my bezchmurne niebo. Podczas podej?cia pod Wielk? Siklaw? zacz?? pada? deszcz. Nie by?a to jaka? du?a ulewa, ale jednak – trzeba by?o wyci?gn?? kurtki przeciwdeszczowe oraz zabezpieczy? plecaki.

Wielka Siklawa

Wielka Siklawa jest najwi?kszym wodospadem w Polsce, ma 65 metrw wysoko?ci. W zale?no?ci od ilo?ci wody w stawach, woda opada dwiema lub trzema strugami przez prg ?ciany stawiarskiej, ktra oddziela Dolin? Pi?ciu Staww od Doliny Roztoki. Wodospad najpi?kniej prezentuje si? tu? po mocnych opadach. Pami?tajcie te?, ?e Wielka Siklawa nie jest najwy?szym wodospadem w Tatrach. Tytu? ten przys?uguje Ci??kiej Siklawie na S?owacji, maj?cej oko?o 100 m.

Siedz?c u stp wodospadu mo?na straci? poczucie czasu. Jest to miejsce wyj?tkowe. Spadaj?ca woda rozbryzguje si? o ska?y pokazuj?c pot?g? ?ywio?u. Jest tak g?o?na, ?e nie s?ycha? w?asnych my?li i tak pi?kna, ?e nie sposb si? nie zachwyci?.

Odcinek trasy: Wielka Siklawa – Schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww

Pozostaj?c w urzeczeniu majestatem Wielkiej Siklawy kontynuujemy nasz? w?drwk?. Przed nami najbardziej strome podej?cie. W tym miejscu bywa najbardziej niebezpiecznie – w okresie zimowym jest oblodzone a po du?ym deszczu – mokre. ?atwo si? na nim po?lizgn??. Niestety, rwnie? inni ludzie schodz?cy tym szlakiem mog? stanowi? zagro?enie. Wystarczy chwila nieuwagi, by kto? z gry po?lizn?? si? i spad? na nas. I nie mwi? tego, by Was postraszy?, raczej, by wzmc Wasz? czujno??. Podczas naszej wycieczki na mokrych g?azach wiele osb mia?o problem z wej?ciem lub zej?ciem. Brak odpowiedniego obuwia, brawura a czasem i brak wyobra?ni s? najcz?stszymi przyczynami wypadkw w grach.

Szlak ten nosi nazw? Danielki. Sk?d si? wzi??a? W roku 1924 po?lizgn?? si? tutaj tatrza?ski przewodnik Jan G?sienica Daniel. Niestety, upadek okaza? si? ?miertelny. Aby uczci? pami?? przewodnika jego nazwiskiem nazwano ten trudny odcinek. My?l?, ?e te? ku przestrodze.

Kiedy ju? pokonamy ostatni odcinek podej?cia naszym oczom ukazuje si? imponuj?cy widok na dolin? oraz otaczaj?ce j? szczyty – od lewej: Miedziane, Szpiglasowy Wierch, Liptowskie Mury oraz Kotelnica. Po prawej stronie dumnie pr??y si? gra? Orlej Perci. A w dole, Wielki Staw Polski. St?d ju? tylko kilka minut, by doj?? do schroniska, mijaj?c pod drodze Wielki i Ma?y Staw Polski.

Dolina Pi?ciu Staww Polskich

Nazwa Doliny Pi?ciu Staww Polskich pochodzi od znajduj?cych si? na jej obszarze pi?ciu jezior polodowcowych: Przedniego Stawu, Ma?ego Stawu, Wielkiego Stawu, Czarnego Stawu oraz Zadniego Stawu. Szste, najmniejsze jezioro, nazywane Wole Oko, nie zosta?o uwzgl?dnione, jest to bowiem jezioro okresowe i cz?sto wysycha.

Krtka przerwa na trasie. Podziwiajcie widoki a ja Wam podrzucam gar?? informacji o poszczeglnych stawach:
Przedni Staw Polski: po?o?ony najbli?ej wschodniego kra?ca Doliny. Jego powierzchnia wynosi 7,7 ha, a g??boko?? 34,6 m. Wyp?ywaj?cy z niego potok wpada do Wielkiego Stawu Polskiego.
Ma?y Staw Polski: niewielkie jezioro powierzchni 0,18 ha i g??boko?ci oko?o 2 m. Nad jego brzegiem powsta?o pierwsze schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww. Obecnie wzd?u? p?nocnego brzegu przebiega niebieski szlak prowadz?cy na Zawrat.

Wielki Staw Polski: najwi?ksze jezioro w Dolinie 5 Staww i drugie co do wielko?ci jezioro w polskich Tatrach. Jego powierzchnia wynosi 34,14 ha, a g??boko?? prawie 80 m.
Czarny Staw Polski: jezioro o powierzchni 12,7 ha i g??boko?ci ponad 50 m. Wzd?u? wschodniego brzegu biegnie ??ty szlak na Szpiglasow? Prze??cz, a wzd?u? p?nocnego niebieski na Zawrat.
Zadni Staw Polski: najdalej wysuni?te na p?nocny zachd jezioro doliny. Znajduje si? w grnym pi?trze, w Dolince Pod Kot?em. Jego powierzchnia wynosi 6,5 ha, a g??boko?? 31,6 m.

Schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww

I tak na spokojnie doszli?my do Przedniego Stawu Polskiego. Nad jego brzegiem po?o?one jest Schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww, zwane „Pi?tk?”. Jest najwy?ej po?o?onym schroniskiem w Polsce (1671 m n.p.m.) i obok schroniska na Szczeli?cu Wielkim (Gry Sto?owe w Sudetach), nale?y do grona tych schronisk, do ktrych nie mo?na dojecha? samochodem. Zosta?o wybudowane w latach 1948-1953. Do zaopatrzenia wykorzystuje si? wind? towarow?. Jej doln? cz??? mijali?my niedaleko skrzy?owania szlakw czarnego z niebieskim, pod Wielk? Siklaw?.

Dolina Pi?ciu Staww stanowi nie tylko cel sam w sobie. Mo?e by? pocz?tkiem lub stopem w drodze „wy?ej” i „dalej”. Ch?tni na dalsz? wspinaczk? mog? wyruszy? st?d na:
– Szpiglasow? Prze??cz i Szpiglasowy Wierch (szlakiem ??tym);
– Kozi? Prze??cz (szlakiem ??tym);
– Zawrat (szlakiem niebieskim);
– Kozi Wierch (szlakiem czarnym):
– nad Morskie Oko przez ?wistwk? Roztock? (szlakiem niebieskim);

Niestety, nie ma mo?liwo?ci obej?cia jezior naoko?o, ale 2 – godzinny szlak pozwala na przej?cie obok wszystkich staww.

Odcinek trasy: Schronisko w Dolinie Pi?ciu Staww – Dolina Roztoki – Wodogrzmoty Mickiewicza – Palenica Bia?cza?ska

Na drog? powrotn? mo?emy wybra? opcj? d?u?sz? – przez ?wistwk? do Morskiego Oka i stamt?d do Palenicy Bia?cza?skiej znanym ju? asfaltem lub krtsz? – czarnym szlakiem do rozwidlenia szlakw, potem Dolin? Roztoki, a? do Wodogrzmotw Mickiewicza.

My wybieramy czarny szlak i ruszamy stromo w d?.  Nast?pnie ju? do samego ko?ca swobodnie kroczymy w?sk? ?cie?k? mijaj?c po drodze kilka mniejszych formacji skalnych. Uwa?ajcie na zej?ciu, po deszczu bywa tutaj mokro. Sama zaliczy?am tutaj malowniczy upadek na ty?ek. Co w sumie wysz?o mi na dobre – po powrocie kupi?am nowe buty trekkingowe.

Od rozwidlenia szlakw pod Wielk? Siklaw? kontynuujemy zej?cie t? sam? drog?, wychodz?c na asfalt biegn?cy do i z Morskiego Oka. Potem wtapiamy si? w t?um ci?gn?cych asfaltem do Palenicy Bia?cza?skiej. I wracamy ?adnie busikiem (po 19:00 cena biletw ro?nie, bo wchodzimy w tzw. drug? taryf?)

INFORMACJE O TRASIE

d?ugo?? proponowanej trasy: 23,1 km
szacowany czas przej?cia proponowanej trasy: 8:10 h
suma podej??: 1 305 m
suma zej??: 1 305 m

INFORMACJA PRAKTYCZNE

 • Bilet wst?pu do Tatrza?skiego Parku Narodowego:
  – normalny: 8 z?
  – ulgowy: 4 z?

 • Z Zakopanego do Palenicy Bia?cza?skiej mo?emy dotrze? samochodem lub busem.
  SAMOCHD. Za dob? na parkingu w Palenicy Bia?cza?skiej zap?acimy 35 z?otych. Niestety nie ma ?adnej ta?szej alternatywy, poniewa? wcze?niejszy parking na ?ysej Polanie rwnie? kosztuje 35 z?otych. W 2020 roku uruchomiono sprzeda? online biletw parkingowych. W puli jest 200 miejsc ka?dego dnia tj. ponad po?owa wszystkich miejsc na parkingu. Sprzeda? online miejsc parkingowych b?dzie si? odbywa? do godziny 18:00 dnia poprzedzaj?cego realizacj?. Warunkiem realizacji zamwionego biletu jest przyjazd na parking najp?niej do godziny 8 rano.
  – BUS. Wszystkie busy w Zakopanem odje?d?aj? z rejonu dworcw (przy rondzie Armii Krajowej). Ten do Morskiego Oka (najcz??ciej stanowisko 1) b?dzie mia? tabliczk? z napisem „Palenica Bia?cza?ska” lub „Morskie Oko”. Trasa trwa ok. 30 minut i kosztuje 12 z?. W sezonie letnim pierwszy bus odje?d?a o 6:00 (mo?na sprbowa? te? wcze?niej bo bus cz?sto stoi tam wcze?niej). Ostatnie busy z Palenicy Bia?cza?skiej s? ok. 20:30 -21:00. Wracaj?c po godz. 19:00 musicie liczy? si? z dro?szym biletem tj. 15 z?.

 • W Schronisku w Dolinie Pi?ciu Staww jest 13 pokoi 2, 4, 7, 8, 10 osobowych. Mie?ci si? w nich 67 miejsc noclegowych. Nocleg w pokoju 2- osobowym to 90 z?/os. (w tym op?ata za po?ciel), 4- osobowym to 60 z?/os. a w pokojach 7, 8 , 70- osobowych to 50 z?/os. Plus ewentualna op?ata za po?ciel – 5 z?. Je?li chodzi o jedzenie to przyk?adowe menu znajdziecie na stronie schroniska. Schronisko s?ynne jest ze swojej szarlotki – przez niektrych uwa?ana jest za najlepsz? w Tatrach. Moim zdaniem, niestety, nie jest ona nawet w top 3! Ju? dwukrotnie si? na niej zawiod?am. Jedzenia niestety te? nie polecam.

 • Jak zawsze przypominam, aby si? odpowiednio przygotowa?, bez wzgl?du na to jaki kierunek w grach wybieramy. Warunki atmosferyczne mog? zmieni? si? bardzo szybko. Ponadto zim? warto mie? odpowiednie obuwie nawet na asfaltwk? do Morskiego Oka. Co znaczy odpowiednie – dostosowane do pogody i pory roku, ?adnego p?askie podeszwy czy lekkie obuwie. Zim? droga pokryta jest warstw? lodu i ?niegu. Piaskarki tam nie je?d?? i nikt sol? te? szlakw nie posypuje. O upadek wi?c nie jest trudno! Przydadz? si? te? raki albo raczki. Pami?tajcie te? o zabraniu zapasu wody i prowiantu.

 • Trasa latem nie nale?y do trudnych, jednak?e wymaga dobrej kondycji. Zim? raczej dla ?redniozaawansowanych. Nie dla wzkw.

 • Przed wyj?ciem koniecznie sprawd?cie prognoz? pogody!


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *