Kraina magii w grach – Hala G?sienicowa. Najpi?kniejsze miejsce w Tatrach. Nie ma znaczenia, o jakiej porze roku j? odwiedzicie. Wyobra?cie sobie bacwki na otwartej przestrzeni w otoczeniu wysokich, gro?nych szczytw. Wiosn? przyci?ga fanw krokusw. Za ka?dym razem powitaj? Was osza?amiaj?ce widoki. W ci?gu roku Hal? G?sienicow? odwiedza kilka tysi?cy turystw wi?c ci??ko tam o cisz? i samotno??.

Czarny Staw G?sienicowy zim? wzbudza respekt i szacunek – pokryta grub? warstwa lodu tafla w otoczeniu strzelistych szczytw tatrza?skich.

Trasa wycieczki: Ku?nice Bocza? Prze??cz mi?dzy Kopami (Karczmisko) Hala G?sienicowa Schronisko PTTK Murowaniec Czarny Staw G?sienicowy Bocza? Ku?nice

Hala G?sienicowa jest doskona?ym wyborem dla osb rozpoczynaj?cych swoj? przygod? w zimowych Tatrach. Proponowana przez nas trasa jest stosunkowo ?atwa, nie wymaga umiej?tno?ci technicznych. Jest to jednak wycieczka dla osb z dobr? kondycj?. Raczki lub raki oraz stuptuty obowi?zkowe. Przydadz? si? te? kijki trekkingowe.

Przed wyj?ciem zawsze sprawdzajcie prognoz? pogody oraz komunikaty TOPR / TPN, zw?aszcza te dotycz?ce stopnia zagro?enia lawinowego. Ju? przy lawinowej 3 odradzam wyj?cia powy?ej schronisk oraz ograniczenie si? do bezpiecznych szlakw.

Odcinek trasy: Ku?nice Bocza? Prze??cz mi?dzy Kopami (Karczmisko)

No to w drog?!

Startujemy w Ku?nicach. Jak do nich dojecha?? Do samych Ku?nic (cz??? Zakopanego) nie dotrzesz samochodem. Nie dlatego, ?e nie ma tam drogi ale po prostu Ku?nice s? zamni?te dla ruchu samochodowego. Auto mo?na zostawi? na parkingu przy rondzie Jana Paw?a II (parking blisko skoczni). St?d pieszo ok 2 km (40 min). Je?li, jak my, wolicie przemieszczanie si? busami czy komunikacj? miejsk? to z dworca kursuj? busy do Ku?nic. Zwr?cie jednak uwag?, ?e odje?d?aj? nie spod dworca PKP ale po drugiej stronie, przy barze FIS.

Ku?nice s? zawsze pe?ne turystw. Z tego miejsca ruszaj? szlaki na m.in. Nosal, Giewont, Hal? G?sienicow? a przede wszystkim stacja dolna kolejki na Kasprowy Wierch. Przed wej?ciem na szlak stoi urz?dzenie do sprawdzania detektorw lawinowych. Je?eli dysponujemy czym? takim mo?na skorzysta?.

Bocza?

Nast?pnie przechodzimy przez drewniany mostek i stajemy przed kas? TPN. Wybieramy szlak – na lewo niebieski przez Bocza?, na prawo ??ty przez Dolin? Jaworzynk?. W lecie proponuj? wybra? opcj? wej?cie niebieskim i zej?cie ??tym, zim? jednak, zw?aszcza przy zagro?eniu lawinowym, wej?cie i zej?cie niebieskim na pewno jest bezpieczniejsze. W Dolinie Jaworzynki schodz? lawiny.

Ruszamy wi?c w lewo le?n? ?cie?k?. Pocz?tkowo towarzyszy nam zielony szlak, ktry odbija w kierunku Nosala. Droga nie jest trudna ale pnie si? pod gr?. W przypadku du?ej ilo?ci ?niegu mo?e spowalnia? i m?czy?. Sporo osb t?dy idzie wi?c szlak jest przetarty. Jest troch? ?lisko wi?c ubieramy raczki. Co jaki? czas mijaj? nas narciarze biegowi, ktrych trasa przecina? si? b?dzie z naszym szlakiem kilkukrotnie.

Mijamy ostry zakr?t w lewo i jeste?my na zboczu Boczania (1208 m npm). W tym miejscu warto si? zatrzyma? na chwil?. Przez ?wierki przebija si? cudowny widok na o?nie?one szczyty Kasprowego Wierchu.

Po krtkim odpoczynku idziemy dalej. Jeszcze przez chwil? idziemy prost? le?n? ?cie?k?. Droga zaczyna si? ponownie pi??. Za oko?o 600 m wychodzimy z las. Teraz trasa wiedzie przez  Skupniw Up?az (kilometrowy grzbiet po?o?ony pomi?dzy Dolin? Jaworzynki a Dolin? Olczysk?. Jego nazwa pochodzi od gralskiego nazwiska Skupie?, up?az za? w gwarze gralskiej oznacza ?agodny, trawiasty grzbiet).

Jak to w zimie droga jest w??sza. Trzeba uwa?a? na mijaj?cych nas ludzi., Dodatkowym utrudnieniem s? osoby poruszaj?ce si? na nartach skiturowych. Momentami sytuacja wygl?da gro?nie. Staramy si? zatrzymywa? i przepuszcza? narciarzy.

Stresik wynagradzaj? nam widoki z obu stron. Pogod? mamy piekn? wi?c panorama sama si? prosi o sesj? zdj?ciow?. W tym miejscu wida?, ?e zagro?enie lawinowe nie jest wymys?em. Wystarczy chwila, by ?nieg spad? z gry kaskad? zabieraj?c po drodze wszystko co napotka.

Ruszamy dalej. Jeszcze troch? pod gr? i dochodzimy do Prze??czy mi?dzy Kopami.

Odcinek trasy: Prze??cz mi?dzy Kopami (Karczmisko) Hala G?sienicowa Schronisko PTTK Murowaniec

Na Prze??czy niebieski szlak, ktrym przyszli?my z z?tym szlakiem biegn?cym przez Dolink? Jaworzynki. Prze??cz mi?dzy Kopami  po?o?ona jest  1499 m n.p.m. Dla chodz?cych po Sudetach – to wy?ej ni? Szczeliniec ale troch? ni?ej ni? ?nie?ka.

Z prze??czy rozci?ga si? interesuj?ca panorama, ktra obejmuje m.in. Giewont z jego ?agodnym po?udniowym zboczem, prze??cz Krzy?ne. Przy dobrych warunkach mo?na zobaczy? wynurzaj?c? si? w oddali Beskidy: Babi? Gr? 1725 m n.p.m. (najwy?szy szczyt pasma) oraz Pilsko 1557 m n.p.m.

Jeszcze tylko 30 min ?atwej i przyjemnej widokowo drogi prowadz?cej prosto do Hali G?sienicowej. Po drodze mo?emy zobaczy? innymi:  s?owacki Hawra?,  masyw Ko?czystej,  ??t? Turni?,  Granaty,  Kozi Wierch, Ko?cielec  oraz  ?winic?. ORLA

Hala G?sienicowa

Hala G?sienicowa po?o?ona jest  1514 m n.p.m. Na  Hali G?sienicowej  znajduje si?  Stacja Meteorologiczna IMGW. Cz?sto odbywaj? si? tutaj szkolenia ratownikw TOPR.

Szlak powoli schodzi do doliny, ?cie?ka mija s?ynn? Betlejemk? i dociera do rozwidlenia. Jest to jedna z najpi?kniejszych panoram tatrza?skich z Granatami, Kozim Wierchem, ?winic? i najbardziej imponuj?co wygl?daj?cym Ko?cielcem. Szlaki krzy?uj? si? tutaj i przecinaj?. Opcji jest bez liku, ale najcz??ciej wybierane jest zej?cie do Schroniska Murowaniec.

Odcinek trasy: Dolina G?sienicowa Schronisko PTTK Murowaniec Czarny Staw G?sienicowy

Dolina G?sienicowa zwana by?a niegdy? Dolina G?sienicowych Staww i stanowi grne pi?tro Doliny Suchej Wody G?sienicowej. Niegdy? wypasana, stad liczne sza?asy pasterskie. Sama jej nazwa pochodzi od dawnych w?a?cicieli z XVII wieku, ktrzy nosili nazwisko G?sienica. Co ciekawe, p?niej na mapach figuruje jako Dolina Siedmiu Staww, cho? jest ich tutaj zdecydowanie wi?cej.

Pogoda zaczyna si? troch? psu?. Chmury zacz??y schodzi? coraz ni?ej, powoli zaczepiaj?c o szczyty. My decydujemy si? podej?? dalej, do Czarnego Stawu G?sienicowego a w drodze powrotnej skorzysta? z go?ciych progw schroniska.

Niebieski szlak do Czarnego Stawu G?sienicowego zajmuje ok 30-40 min ( 2,25 km). W zimie wystepuje tam zagro?enie lawinowe wi?c warto przemy?le? czy nie wystarczy nam samo doj?cie do Murowa?ca. Trzeba przede wszystkim sprawdzi? komunikaty lawinowe TPN / TOPR oraz prognoz? pogody.

Szlak nie jest trudny. W lecie to przyjemny spacerek, zako?czony lekk? wspinaczk? po progu polodowcowym. W zimie ?cie?ka jest zdecydowanie w??sza. Trzeba bardzo ostro?nie mijaj?? si? z ida?ymi naprzeciwko turystami. Zdarzaj? si? rwnie? skitourowcy (chocia? dla nich wytyczony jest szlak biegn?cy po dnie doliny). Sniegu jest du?o, czasami noga zapada si? w nim g??boko, przez co droga wydaje si? d?u?y?. Lekki dreszczyk powoduje te?, ?e trawesuj?c zbocza ma?ego Ko?cielca mamy po lewej stronie przepa??.

Przed nami rozpo?ciera si? przecudny widok na szczyty Orlej Perci. Szary, bezs?oneczny krajobraz pot?guj? mroczny klimat. Ale i tak jest cudnie!

Czarny Staw G?sienicowy ukry? si? ca?kowicie pod ?niegiem i lodem. To najwi?kszy stawem Doliny G?sienicowej: Znajduje si? na wysoko?ci 1624 metry, ma ponad p? kilometra d?ugo?ci oraz, w najni?szym miejscu, 51 metrw g??boko?ci. W lecie majestatyczne szczyty odbijaj? si? w czarnej tafli wody, w zimie wszystko spowija bia?y puch.

Staw wci?ni?ty jest pomi?dzy strome ?ciany Ko?cielca oraz nieco ?agodniejsze zbocza ??tej Turni. Na po?udniu ?wietnie wida? te? kawa?ek s?ynnej Orlej Perci, szczeglnie okolice Koziego Wierchu oraz Granatw.

Tego dnia ludzi nie jest du?o. Wi?kszo?? osb spotkanych tego dnia na szlaku jako cel obra?o sobie Murowaniec lub Kasprowy Wierch z Doliny G?sienicowej.

Odcinek trasy: Schronisko PTTK Murowaniec – Bocza? Ku?nice

Robi si? coraz ch?odniej wi?c po sesji fotograficznej w naszych nowych koszulkach Azymut ruszamy w drog? powrotn? do schroniska.

Schronisko PTTK Murowaniec po?o?one jest na wysoko?ci 1500 m n.p.m., na Hali G?sienicowej. Zbudowane zosta?o w latach 19211925 przez Polskie Towarzystwo Tatrza?skie. Otwarcie nast?pi?o 12 lipca 1925 roku. Schronisko posiada 116 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12-osobowych. Warto zauwa?y?, ?e schronisko nie zapewnia noclegw w ramach tzw. gleby. A tak?e, ?e w schronisku istnieje mo?liwo?? p?atno?ci wy??cznie gotwk? na miejscu dost?pny jest bankomat.

Od Murowa?ca mo?na wyruszy? mi?dzy innymi w kierunku Kasprowego Wierchu, ?winickiej Prze??czy, Zawratu, Ko?cielca, ?winicy, Koziego Wierchu, Prze??czy Krzy?ne lub Prze??czy Liliowe.

Schronisko odwiedzamy razem w pandemii wi?c w sali nie ma ?awek i sto?w. Bufet wydaje posi?ki na wynos. Ludzi wewn?trz jest jednak bardzo du?o. Nic dziwnego – zrobi?o si? ju? ch?odno wi?c ka?dy chce skorzysta? z mo?liwo?ci ogrzania si? cho? chwil?.

INFORMACJE O TRASIE

d?ugo?? proponowanej trasy: 12,6 km
szacowany czas przej?cia proponowanej trasy: 5:10*
suma podej??: 855 m
suma zej??: 855 m

*w zimie warto doda? 40-60 min.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  • Bilet wst?pu do Tatrza?skiego Parku Narodowego:
    – normalny: 8 z?
    – ulgowy: 4,5 z?

  • Jak zawsze przypominam, aby si? odpowiednio przygotowa?, bez wzgl?du na to jaki kierunek w grach wybieramy. Warunki atmosferyczne mog? zmieni? si? bardzo szybko. Ponadto zim? trzeba mie? odpowiednie obuwie. Co znaczy odpowiednie – dostosowane do pogody i pory roku, ?adnego p?askie podeszwy czy lekkie obuwie. Zim? droga pokryta jest warstw? lodu i ?niegu. Piaskarki tam nie je?d?? i nikt sol? te? szlakw nie posypuje. O upadek wi?c nie jest trudno! Przydadz? si? te? raki albo raczki. Pami?tajcie te? o zabraniu zapasu wody i prowiantu.

  • Trasa latem nie nale?y do trudnych, jednak?e wymaga dobrej kondycji. Zim? raczej dla ?redniozaawansowanych. Nie dla wzkw.

  • Przed wyj?ciem koniecznie sprawd?cie prognoz? pogody!


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *