Niniejsza polityka prywatno?ci i plików cookies opisuje zasady post?powania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Us?ugobiorców/U?ytkowników, na rzecz których Administrator ?wiadczy Us?ugi w oparciu o postanowienia Regulaminu (zwanej dalej Stron?).

Niniejsza polityka prywatno?ci mo?e ulec zmianie.

Kim jestem?
W?a?ciciel strony: Dagmara Komarnicka, osoba fizyczna
Kontakt: kontakt@plecakizerki.pl
Adres strony internetowej: https://www.plecakizerki.pl

Na blogu dziel? si? swoim do?wiadczeniem podró?niczym i górskim. Znajdziesz tutaj praktyczne wskazówki, porady, opisy podró?y, szlaków górskich oraz ciekawostki na ró?ne tematy (w wi?kszo?ci zwi?zane z turystyk?, górami, zwiedzaniem i jedzeniem).

Dane osobowe i pliki cookies

Blog plecakizerki.pl (jak wi?kszo?? stron internetowych) u?ywa plików cookies (ciasteczek). S? to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urz?dzeniu ko?cowym osoby odwiedzaj?cej bloga, je?eli przegl?darka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane za pomoc? ciasteczek wykorzystywane s? dla prawid?owego dzia?ania bloga i jego funkcji, w celu dostosowania zawarto?ci bloga do preferencji u?ytkowników, optymalizacji korzystania z bloga oraz w celach statystycznych i analitycznych.

plecakizerki.pl wykorzystuje cookies sesyjne (przy których po zako?czeniu sesji danej przegl?darki lub wy??czeniu komputera zapisane informacje s? usuwane z pami?ci urz?dzenia) oraz cookies trwa?e (które s? przechowywane w pami?ci urz?dzenia ko?cowego u?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania lub wyga?ni?cia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalaj? autorce bloga na identyfikacj? czytelnika, nie pobieraj? ?adnych poufnych danych z urz?dzenia czytelnika.
plecakizerki.pl wykorzystuje cookies w?asne w celu prawid?owego dzia?ania strony oraz zapami?tania preferencji u?ytkowników.
plecakizerki.pl wykorzystuje równie? pliki cookies zewn?trzne :

Google Analytics

w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych Google Analytics (narz?dzie Google Analytics nale?y do Google LLC z siedzib? w USA).

Je?eli chcesz wy??czy? ciasteczka Google Analytics mo?esz to zrobi? poprzez ustawienia swojej przegl?darki.

U?ywam Google Analytics dla celów statystycznych – w celu optymalizacji bloga i ulepszania jego dzia?ania, w tym zakresie dzia?am opieraj?c si? na moim prawnie uzasadnionym interesie.

Instagram

Ccelem zapewnienia mo?liwo?ci korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych tego serwisu na moim blogu (polubienie, udost?pnienie tre?ci etc. )(narz?dzie nale?y do Instagram LLC z siedzib? w USA, Instagram jest cz??ci? grupy Facebooka) polityka prywatno?ci Instagram

Ka?dy czytelnik mo?e wy??czy? pliki cookies przy pomocy ustawie? przegl?darki. Korzystanie z bloga b?dzie nadal mo?liwe, poza funkcjami, które dla swojego dzia?ania wymagaj? plików cookies.

Logi serwera

Korzystanie z bloga wi??e si? z przesy?aniem zapyta? do serwera, na którym przechowywany jest blog. Ka?de takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmuj? one m.in. adres IP, dat? i czas serwera, informacje o przegl?darce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s? na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie s? wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mog? by? wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem,a tak?e w celach bezpiecze?stwa.

Komentarze

Pozostawienie komentarza jest ca?kowicie dobrowolne, jednak zostawiaj?c komentarz wyra?asz zgod? na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych. Kiedy zostawiasz komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzaj?cego oraz podpis jego przegl?darki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.


Je?li dodasz na moim blogu komentarz do artyku?u – to podane dane nie b?d? wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane s? w WordPressie na serwerze w celach zarz?dzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie b?d? mia?y do nich dost?pu.

Osadzone tre?ci z innych witryn

Artyku?y na tej witrynie mog? zawiera? osadzone tre?ci (np. filmy, obrazki, artyku?y itp.). Osadzone tre?ci z innych witryn zachowuj? si? analogicznie do tego, jakby u?ytkownik odwiedzi? bezpo?rednio konkretn? witryn?.
Witryny mog? zbiera? informacje o tobie, u?ywa? ciasteczek, do??cza? dodatkowe, zewn?trzne systemy ?ledzenia i monitorowa? twoje interakcje z osadzonym materia?em, w??czaj?c w to ?ledzenie twoich interakcji z osadzonym materia?em je?li posiadasz konto i jeste? zalogowany w tamtej witrynie.

Formularz kontaktowy

Je?li wy?lesz do mnie wiadomo?? przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostan? wykorzystane, aby zapisa? Ci? na newsletter, ale mog? by? wykorzystywane w celach marketingowych, je?li b?dzie wymaga?a tego odpowied? na Twojego e-maila. Dane te przechowywane s? w mojej skrzynce e-mailowej w celach zarz?dzania poczt? oraz wys?ania odpowiedzi e-mailowej, na Twoj? wiadomo??. Osoby trzecie nie b?d? mia?y do nich dost?pu.

Newsletter

Je?li wyrazisz zgod? na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesy?ania informacji handlowych – b?d? wykorzystywane jedynie do wysy?ania e-maili informacyjnych ze strony plecakizerki.pl Dane te przechowywane s? w systemie GetResponse. Inne osoby trzecie nie b?d? mia?y do nich dost?pu.

Jakie masz prawa do swoich danych:

– ??danie dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre?lonym celu, je?eli uprzednio wyrazi?e? tak? zgod?,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi?zku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powy?sze uprawnienia mo?esz realizowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktuj?c si? ze mn? pod adresem kontakt@plecakizerki.pl
Pami?taj, ?e zgodnie z przepisami jestem uprawniona do odmówienia realizacji niektórych uprawnie?, je?eli realizacja danego uprawnienia sta?aby w sprzeczno?ci z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje si? mój blog. Mój blog znajduje si? aktualnie na serwerach OPIEKUN BLOGA (Mad Ventures Patryk Kozio?) Nied?wiedzia 29B, 02-737 Warszawa, powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.

Gwarantuj? Ci poufno?? wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podj?cie wszelkich niezb?dnych ?rodków bezpiecze?stwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe s? gromadzone z nale?yt? staranno?ci? i odpowiednio chronione przed dost?pem do nich przez osoby do tego nieupowa?nione.

Afiliacja
Niektóre linki na blogu mog? by? linkami afiliacyjnymi.

Prosz?, pami?taj równie? o tym, ?e s? takie sytuacje, kiedy prawo nakazuje administratorowi udost?pnienie danych organom pa?stwowym, na przyk?ad organom ?cigania – w takiej sytuacji dane zostan? udost?pnione.